Chytré hraní Poradna a blogBlog

Rozvíjíme sluchové vnímání

Sluchové vnímání

Dobře vyvinuté sluchové vnímání umožní dětem při nástupu do školy bezproblémové zaškolení při čtení a psaní. V opačném případě nebude čtení plynulé a budou se při něm vyskytovat chyby plynoucí z tohoto nedostatku. Chyby se však při špatném sluchovém rozlišování objeví i v písemném projevu.

Dítě by mělo v posledním předškolním roce cvičit sluchové rozlišování hlásek. Mělo by rozeznat:

  •           první a poslední hlásku daného slova
  •           rozlišit ve slovech hlásky sluchově podobné – např. /c / z /, š / č / ž /
  •           měkké a tvrdé slabiky – dy /di, ty / ti, ny /ni
  •           krátké a dlouhé samohlásky a /á, e /é…
  •           dítě by mělo poznat, zda vyřčené slovo obsahuje určitou hlásku: např. obsahuje slovo petržel hlásku „l, š, k   a

podobně (zaměřte se hlavně na hlásky, které vaše dítě špatně vyslovovalo) 


Vysvětlivky:

Hláska = foném (zvuk, vyslovení přečteného písmene)

Písmeno = grafém (napsaná hláska)

Sluchová analýza slov = rozdělení slova na hlásky

Sluchová syntéza = složení hlásek ve slovo
K procvičování sluchového vnímání můžete využít některou z našich her.

Orlí oko

Hra ORLÍ OKO vám dává možnost vedle zrakového rozlišování rozvíjet i  rozlišování sluchové,  postřeh, orientaci na ploše i další schopnosti, a to vše zábavnou formou.

 

Vedle osmi způsobů popsaných v návodu (postřehování) se hra dá využít k rozvoji sluchového rozlišování např. takto:

-          slyšíš při pojmenování obrázku (např. ukážeme mrkev) hlásku i, s,……k?

-          vyhledej obrázek, jehož pojmenování začíná např. na z, r, …..a, u, atd.

-          vyhledej obrázek, jehož pojmenování končí na l, m, ……..a, o, atd. (Je možné si takovýmto způsobem – soutěživě – hrát i s více dětmi.)

-          rytmizovat slova z obrázků – vytleskávat po slabikách (např. ko-čič-ka)

-          vyhledávat obrázky, jejichž pojmenování obsahuje dlouhou (nebo námi určenou samohlásku)

-          obrázků využít ke sluchové analýze slov (rozdělení slova na hlásky) 

-          obrázků využít ke sluchové syntéze (složení hlásek ve slovo)

Pexeso pro uši

PEXESO PRO UŠI učí děti pozorně naslouchat, soustředit se na jeden zvuk a zapamatovat si ho. Při hře dítě rozvíjí své sluchové vnímání a sluchovou paměť, což je důležité při rozlišování foneticky podobných hlásek. Hra je doporučována nejen pro děti se špatnou výslovností jako pomůcka k nápravě, ale i pro všechny děti předškolního věku. Také je to jedna z mála her, kterou mohou hrát i nevidomí. 


Dítě sluchem rozpoznává kostky, které vydávají stejný zvuk. Díky tomu, že jednotlivé dvojice kostek jsou označeny stejnou barvou, lze hru použít i jako klasické pexeso a procvičit při jeho hraní jednotlivé barvy. Zajímavá je také varianta hry, kdy hráči použijí hrací desku a házecí kostku.

Hra získala, jako jedna ze tří oceněných hraček Čestné uznání poroty Veletrhu hraček FOR TOYS 2010. Vzhledem k velkému počtu hodnocených hraček a jen třem výhercům, má toto ocenění opravdu vysokou hodnotu!Mluvím správně

MLUVÍM SPRÁVNĚ je zábavná logopedická hra, při které si děti procvičí vyslovování hlásek z řady ostrých sykavek (s, z, c), tupých sykavek (š, ž, č) a také r a ř. Při hře se děti učí rozlišovat a vyslovovat hlásky pod dohledem dospělé osoby. Hra tak dětem pomůže v rozšíření aktivní slovní zásoby a v rozvoji sluchového vnímání.

Hra je vhodná pro děti v předškolním věku, ale také pro žáky prvního stupně základní školy, kteří "bojují" se správnou výslovností některých hlásek.
MLUVÍM SPRÁVNĚ lze hrát doma s rodiči, ve škole či při terapeutické práci logopeda.


Sluchové vnímání můžeme rozvíjet, ať jsme kdekoliv. Na výletě, na chalupě, v autě - všude budou tyto hry děti bavit. Vyzkoušeli jsme na vlastních dětech.:-)


Sluchové hádanky

Smyslem hry je rozlišování stejně znějících či podobně znějících slov (např. vlak – sak, boule – koule, kytka – ňitka, nýt – niť, kapka – klapka, house – housle, kůň – tůň, hrábě – hrabě, koza – Róza, Míla – myla, crr – frr atd.). Ptáme se, zda jsou slova stejná.


Hra na robota

Hrou procvičujeme sluchové vnímání, soustředěnost a především schopnost analýzy a syntézy (skládání a rozkládání slov na slabiky, později na hlásky). Můžete dělat robota, který neumí souvisle mluvit, takže slova rozkládá na slabiky: „ko – lo – běž – ka“. Dítě slovo složí „koloběžka“. Role je vhodné střídat. Těžší variantou hry je rozklad slov (analýza) na jednotlivé hlásky (např. „bota“, „b-o-t-a“) a skládání (syntéza) slov z hlásek (např. „k – y – t – k – a“, „kytka“).


Hra na ozvěnu

Dítě opakuje libovolná slova, která lze říkat velmi potichu. Začneme jedním slovem, které jednotlivé děti opakují, čímž si ověříme, zda dítě dobře slyší. Hrou procvičujeme sluchové vnímání, soustředěnost dítěte a krátkodobou paměť. Těžší variantou hry je zapamatování a následné opakování více slov řečených v určitém sledu (veverka, jablko, míč, automobil, ryba atd.). Začneme výčtem 4 – 5 slov a postupně přidáváme. Obměnou hry může být i opakování čísel (např. 2, 15, 8, 3, 0).


Hra tajemný zvuk

Nejdříve dítěti předvedeme několik zvuků, které vznikají při určitých činnostech (např. stříhání papíru, boouchnutí dveří, tekoucí voda atd.) Poté dítěti zkryjeme oči šátkem a dané zvuky zopakujeme. Úkolem dítěte je poznat zvuk, který jsme předvedli. Při těžší variantě hry zvuk dopředu nepředvádíme a rovnou dítěti zavážeme oči a vyluzujeme různé zvuky. Při hře se zabaví děti i rodiče.