Chytré hraní Poradna a blogBlog

Připravte dítě na školu!

Máte předškoláka dobře připraveného na školu?

S přípravou předškoláků na základní školu mám velmi dobré zkušenosti, neboť jsem 18 let pracovala v pedagogicko - psychologické poradně a v rámci své pracovní náplně bylo mimo jiné i posuzování školní zralosti předškolních dětí.                      

Vstup dítěte do školy je pro celou rodinu vždy velkou událostí, ale vyžaduje na dítěti určitou míru vyzrálosti a připravenosti. Je lepší, když se dítě na zvládnutí čtení, psaní a počítání připravuje pozvolně a nenásilně od malička, to znamená, že se mu rodiče hodně věnují a dítě s ohledem na jeho věk rozvíjejí po všech stránkách. Dnešní děti díky moderní, uspěchané době a pasivitě při trávení volného času (časté sledování TV, počítačové hry) nejsou s to se aktivně při jednoduchých hrách rozvíjet, což je často příčinou potíží při zvládání školních nároků. Důkladná příprava předškoláků je vhodná i jako prevence před obtížemi u všech dětí příslušného věku i u dětí s odloženou školní docházkou, u kterých byly určité nedostatky v rozvoji shledány v pedagogicko-psychologické poradně.

I když je nyní již u dětí předškolního věku uzákoněná povinná docházka do MŠ a učitelky v MŠ se v různých intenzitách přípravě předškoláků na vstup do základní školy věnují, největší podíl na rozvoji dítěte mají vždy rodiče (, kteří s dítětem tráví nejvíce času).


K poznání silných a slabých stránek dítěte by vám měl pomoci výčet znalostí a dovedností, se kterým vás chci v pravidelných intervalech seznamovat. Sami pak poznáte, co vašemu dítěti jde dobře a které oblasti mu naopak nejdou. Na ty se pak cíleně zaměříte.

Jak budete domácí nácvik provádět?

Pravidelně, nejlépe denně, pokud možno vždy ve stejnou dobu. Jako rodič víte nejlépe, jak své dítě motivovat a zapojit ho do činnosti spíše formou hry. Dobu, po kterou s ním pracujete, budete postupně zvyšovat (alespoň na 10 minut). Vždy je důležité důsledně trvat na dokončení práce a v případě, že dítě práci odmítne dokončit, dát mu na výběr. (Vybarvíš obrázek červeně, nebo zeleně? Budeme cvičit nejdříve výslovnost, nebo budeš hledat poslední hlásku ve slově?). Další den zopakovat to, co bylo probráno předchozí den, a zadat nový úkol.

O čem budeme mluvit a které oblasti budeme rozvíjet?

Vyjasníme i pojmy sociální zralost a dovednost, povíme si i o koncentraci pozornosti, samostatnosti a sebeobsluze. Rozvíjet budeme všechny oblasti, které podporují proces učení a které dítě k úspěšnému startu ve škole potřebuje. Je to:
  • Hrubá a jemná motorika – grafomotorika
  • Smyslové vnímání:    
   • zrakové vnímání a paměť
   • sluchové vnímání a paměť
   • hmat
  • Základní matematické představy
  • Časová a prostorová orientace
  • Řeč
  • Rozvoj myšlení a logiky (rozvoj všeobecných znalostí z oblasti lidských činností,  zobecňování, odlišení podstatných znaků od nepodstatných, práce se symboly atd.).


Tyto složky dětského vnímání lze rozvíjet i hrou. Že nevíte kterou? Poradíme. Mějte na paměti, že dobrá příprava dítěte na školu je i dobrou prevencí specifických poruch učení!